проектиране

Проектиране

Работим със специално подбран екип от специалисти  и конструктори по дървени и метални конструкции. Правилното проектиране на къщата гарантира лесно изпълнение, надеждност, устойчивост и икономичност на сградата. Нашите специалисти имат общо опит над 50години в проектирането на сгради и ние гарантираме правилното изпълнение на строителните дейности. Съчетаваме модерни материали с дърво при архитектурните части за комфорт и стил. Можем да задоволим всеки вкус от бюджетно насочения до луксозния или неконвенционалния.

 
За да ви представим пълната картина по реализиране на проект сглобяеми къщи, ще е полезно да разясним и основната документация, необходима за привеждането му в действие.

Най –важният елемент е наличието на документ за собственост на имота, а именно да се престави копие на нотариален акт. При липса на такова е необходимо да се представи поне документ за отстъпено право на строеж.

Следващата стъпка е изискване от службата по кадастъра скица за недвижим имот. Според спешността за представяне на документа можете да заявите един от няколкото опции за период на извършване на услугата. Обикновената услуга отнема около две седмици.

Друг важен документ предшестващ строежа на къщата е виза за проектиране. Изважда се от районната администрация отново с няколко опции за ускоряване на услугата според нуждата на заявителя. Тя описва линиите и интензивността на застрояване в региона обхващащ самия имот и поземлените такива в негова близост. Той включва и обобщени изходни данни от Електроразпределение, Водоснабдяване, канализация и др.

Необходимо е сключване на предварителни договори с електроразпределително и ВИК дружество за присъединяване към ел и ВИК мрежи.

Последният необходим документ е осъществяване на геодезично заснемане на парцела, на базата на което се осъществява проекта на сградата.
 

По-долу можете да видите списък с необходимата документация и проекти, които ние също можем да изготвим.
 

І Етап. – изготвяне на ПУП (Подробен устройствен план) на парцела – указва градоустройствените характеристики и режима на застройка на парцела:

Изготвяне на :

 • Скица предложение за ПУП
 • Входиране в кметството и вземане допускане за ПУП
 • Изготвяне на ПУП от геодезист и архитект
 • Изготвяне на геоложко становище от инженер-геолог

 

ІІ. Етап. – Изготвяне на проект за жилищна сграда

 • Входиране в кметството и вземане виза за проектиране
 • Архитектурен проект
 • Конструктивен проект
 • ВиК проект
 • Ел проект
 • ПБЗ проект (План безопасност и здраве)
 • Геодезия проект – тахимитрична снимка, вертикална планировка, трасировъчен план
 • Геоложки доклад
 • Проект за озеленяване
 • Проект ЕЕ – енергийна ефиктивност+доклад за съответствие
 • Проект ПБ – пожарна безопастност

 

ІІІ Етап. Администриране на документацията и преписките

 • Изваждане на актуална скица на имота от „Държавен кадастър“
 • Входиране в Кметството на молба за допускане на ПУП придружена със скица – предложение
 • Процедиране и вземане на допускане за ПУП
 • Входиране в кметството на ПУП за имота
 • Процедиране и вземане на ПУП
 • Съгласуване на ПУП във ВиК ; ЕРП; Подземен кадастър; Виваком
 • Вземане на становище от ЕРП и ВиК
 • Съгласуване на ВиК проект за сграда с ВиК
 • Съгласуване на Ел проект за сграда в ЕРП
 • Входиране на проект за сграда в Кметството (изготвяне на доклад за съответствие от Надзорна фирма)
 • Процедиране на проект и вземане на разрешение за строеж

 

Преместваеми обекти – до около 50 м²

І Етап. – входиране на Молба в съответното кметство

ІІ Етап. – изготвяне на снимков материал и чертежи /разпределение, разрези, фасади/